Call us now 0916783856

Giới thiệu đề thi

Tên đề thi: Đề thi tiếng Anh Cambridge KET Listening Test 4

Thời gian làm bài: 30 phút

Kỹ năng luyện thi: LISTENING

Ok, giờ thì vào thi thôi nào!

Bạn phải đăng nhập mới có thể làm bài thi
0916783856